furniture

Artworks

در این مجموعه قصد داشتم هنر ایرانی را سوار برصنعت غرب سازم ، مرکبی برای سواری روح هنر قدیمی ایرانی در منطقه ی استراتژیک خاورمیانه  و در امتداد آن خیال به آغوش کشیدن نوستااژیها دلم را به سوار کردن این هنر بر اجسام قدیمی و  خاطره های آن روزگاران کشاند.

باشد تا پر پرواز خیال باز سر بر کدام آشیان فرود آرد.