ایرج شایسته پور

استاد ایرج شایسته پور بی تردید در زمره ی پیشروان هنر مدرنیسم ایران است که به خاطر تقدم تاریخی در سبک کاری اش ، که به دلیل اینکه او از دریچه ی نقاشی ، می سراید.