هنر مینیمالیستی

هنر مینیمالیستی

پهنه وسیعی از تجربه هنر معاصر ریشه در دو جریان مهم هنر مینیمالیستی و مفهومی دارد.به طور موازی در سال های دهه ۱۹۶۰ به ظهور رسیدند. این دو جریان ساختارشکن، رویکرد مدرنیستی در هنر را از زوایای مختلف به چالش کشیده و با تردید در اندیشه های زیبایی شناختی و نگاه شهودی به هنر، به …

هنر مینیمالیستی Read More »