فاطمه دیواندری

فاطمه دیواندری

فعالیت خود را در سال 84 شروع کرد و از نقاشان برجسته امپرسیونیزم است.