ایرج شایسته پور

ایرج شایسته پور دوست داشتنی

استاد ایرج شایسته پور بی تردید در زمره ی پیشروان هنر مدرنیسم ایران است که به خاطر تقدم تاریخی در سبک کاری اش ، که به دلیل اینکه او از دریچه ی نقاشی ، می سراید.

 آری ، شایسته پور شاعریست که اشعارش را بر بوم می کشد، لیکن نه به زبان کلاسیک. او از منظری به هنر می نگرد که هدفش بیان احساسات و درونیات هنرمند است، و آن دریچه همانا اکسپرسیونیسم انتزاعی یا مکتب نیویورک است که از دهه ی 40 و 50 میلادی از نیورک زاده شد و در میان هنرمندان جهان رواج یافت. در تاریخ هنر نقاشی ایران شاید کمتر نقاشی چون او دیده شده است که از آغاز سمت و سویی مدرنیستی داشته باشد و در واقع قلم شایسته پور از همان ابتدا گرایشی به کلاسیک و نگارگری و سبک های پیشین نداشته است.

 

شیوه خاص شایسته پور

وی همواره تمامیت خود را به قلم ، و قلمش را به آن << یگانه ذات هستی بخش >> سپرده تا << او >> خود قلم بگرداند و طوفانی از رنگ به پا کند و آنی را نمایان سازد که  درون همگان است و این همان رازیست که هنر شایسته پور را چه بر اهل هنر چه بر آنانکه هیچ از هنر نمی دانند گیرا و اثر گذار میکند. بستر عمومی هنر مدرن دو رویکرد را دنبال می کند: سطح مداری و رنگ مداری. ماحصل این دو رویکرد به کارگیری سطوح رنگی در اشکال مختلف است که فراگیرترین گفتمان هنر مدرن محسوب می شود. که گاه این گفتمان به فرم و ترکیب هنری معطوف می گردد و گاه به مباحث روانشناسی رنگ و تاثیرات ذهنی و استعاری آن. 

نکته ی حائز اهمیت در آثار شایسته پور اینست که در بررسی جریان کاری او ، می توان هر سه شاخه ی اصلی اکسپرسیونیسم انتزاعی شناسایی کرد. در آثار وی علاوه بر اینکه هیجان و تحرک نقاشی کنشی (Action Painting) جکسون پولاک را می توان دید، آرامش استوار بر متانت و تعالی گرایی هنری را که بازگوکننده ی نقاشی حوزه های رنگی مارک روتکو و بارنت نیومن است را نیز، می توان در خلال دیالکتیک میان رنگ های روشن و تیره ی درهم تنیده شده ی آثار شایسته پور جستجو کرد.

 از سویی در مجموعه آثار (سرخپوستی) و black & white  های او، فیگورهای انتزاعی ای که در نتیجه ی ضرب قلم های هیجانی استاد نقاش، آفریده شده را به خوبی می شود درک کرد. چونانکه در آثار دکونینگ دیده شده است. به قدرت می توان هنر ایرج شایسته پور را چکیده ای از کلیات جریان اکسپرسیونیسم انتزاعی دانست. او بی هیچ ادعایی از پیام آوران جریان هنری دهه های 40 و 50 میلادی در ساختار هنر این مرز و بوم بوده و هست.

نویسنده : ارشیا هوشمند

تهیه شده توسط آرت اکو

Leave a Comment

Your email address will not be published.