هنر مفهومی

پست مدرنیسم

پست مدرنیسم

واژه پســت “Post” در فارســی، به معانی “بعد”، “فرا”، “پســا” و واژه مدرنیســم “Modernism” بــه معانــی “نوگرایی” و “تجدد گرایی” ترجمه شده است. واژه “مدرن” از لفظ لاتین “Modernus” گرفته شــده، که خود نیز از قید “Modo” مشتق شده اســت، و به معنای “هم اکنون” به کار میرفته اســت.

هنر مینیمالیستی

هنر مینیمالیستی

پهنه وسیعی از تجربه هنر معاصر ریشه در دو جریان مهم هنر مینیمالیستی و مفهومی دارد.به طور موازی در سال های دهه ۱۹۶۰ به ظهور رسیدند. این دو جریان ساختارشکن، رویکرد مدرنیستی در هنر را از زوایای مختلف به چالش کشیده و با تردید در اندیشه های زیبایی شناختی و نگاه شهودی به هنر، به …

هنر مینیمالیستی Read More »

هنر مدرن و مفهومی

مرز بین هنر مدرن و مفهومی

هنر نوگرا یا هنر مدرن اصطلاحی جامع برای توصیف هر جنبش یا مکتب هنری، در قالب مجموعه‌ای از جریان‌های اصلاح‌طلبانه فرهنگی در هنر، معماری، موسیقی، ادبیات و هنرهای کاربردی، از ربع آخر قرن نوزدهم میلادی تا ربع آخر قرن بیستم میلادی است.

مارسل دوشان

مارسل دو شان

مارسل دوشان نقاش و مجسمه‌ساز فرانسوی بود که آثارش را بیشتر با سبک‌های دادائیسم و سورئالیسم مرتبط می‌دانند. آثار دوشان در گسترش هنر غرب پس از جنگ جهانی اول تأثیرگذار بود.